Arengukava

EESTI KAMMERKOORIDE LIIDU ARENGUKAVA AASTATEKS   2013-2020

 

 1. Eesti Kammerkooride Liidu missioon ja visioon

Missioon – Eesti Kammerkooride Liit (EKKL) ühendab Eesti kammerkooride lauljaid ja dirigente ning väärtustab ja edendab kõrgetasemelist a cappella koorilaulu.

Visioon

 • Kvaliteeti väärtustavad kammerkoorid kuuluvad Eesti Kammerkooride
 • Eesti kõrgetasemelised kammerkoorid on  maailmas
 • Lisaks traditsioonilistele kammerkooridele tegutseb Eestis mitmeid kõrgetasemelisi kammernais- ja meeskoore ning
 • Kammerkooride kontserdid on publiku seas hinnatud sündmused ja Eesti muusikaelu oluline osa.
 • Kammerkooride tegevust kajastatakse regulaarselt erinevates
 • Koorijuhtide töö on ühiskondlikul tasandil väärtustatud nii moraalselt kui ka
 • Koorijuhi eriala on muusika(kõrg)koolides
 • Kõigil Eesti kammerkooride dirigentidel on koorijuhi
 • Igas gümnaasiumis tegutseb
 • Igas maakonnas on koorikool, mis valmistab ette heatasemelisi koorilauljaid ning annab täiskasvanuile täienduskoolitust.
 • Eesti heliloojad on motiveeritud looma kammerkooridele uut

 

 1. Olukorra analüüs

2.1. Peamised tugevused (sisemised):

 • Liidul on toimiv ja aktiivne
 • Eesti kammerkooride festival ja jõuluootuskontserdid on ennast traditsioonina õigustanud.
 • Liit korraldab kontserdisarju ja toimub regulaarne
 • Liidul on koduleht ja Facebooki
 • Liit tellib uut
 • Liidul on stabiilne

2.2. Peamised võimalused (välised):

 • EKKL on KÜ alaliit ja saab riigilt
 • Eestis on toimiv muusikakoolide võrk; koolide juures tegutsevad
 • Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride tegevustoetus soosib kooride
 • UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud laulupeo traditsioon arendab lauljaid ja dirigente.
 • Eesti kooridel on võimalik osaleda Eesti ja rahvusvahelistel konkurssidel ja

2.3. Peamised nõrkused (sisemised):

 • Kõik liidu liikmeskoorid ei võta liidu tegevusest aktiivselt osa
 • Kõik kõrgetasemelised kammerkoorid ei kuulu
 • Laulja side EKKLiga on nõrk.
 • Liidu koduleht on tehniliselt vananenud, väheatraktiivne ja keeruline
 • Kõik liikmeskoorid ei tee pikaajalisi

2.4. Peamised ohud (välised):

 • Repertuaari on kallis tellida ja uusi noote on keeruline kätte
 • Koorilauljate muusikaline baasharidus on
 • Kooride ebapiisav rahastamine pärsib
 • Kooriliikumise rahastamismudel võib muutuda ja rahastus väheneda.

 

 1. Strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad

 

Eesmärk Tegevus
Kõik Eesti kontsertkammerkoorid kuuluvad liitu sihtgrupi määratlus; kontakti loomine; ootuste väljaselgitamine;

võimalusel ootustele vastava väljundi pakkumine

EKKL teeb koostööd Eesti Filharmoonia Kammerkooriga kontakti loomine; aktiivne lobitöö;

ühiste huvide väljaselgitamine; koostöövõimaluste väljaselgitamine

Liitu kuuluvad ka kammernais- ja meeskoorid  ning vokaalansamblid väljundi leidmine
Liidul on liikmeskooride originaalnootide andmebaas andmete kogumine ja kättesaadavaks tegemine
Eesti heliloojad kirjutavad kammerkooridele  uudisloomingut EKKL tellib regulaarselt uudisloomingut festivaliks ja muudeks sündmusteks ning vajadusel aitab luua kontakte heliloojate ja kooride vahel
Liikmeskoorid on efektiivselt toimivad organisatsioonid koolitusvõimalused koorifunktsionääridele
Liikmed tunnevad uhkust liitu kuulumise üle ja osalevad aktiivselt liidu tegevuses kooride kaasamine ja liidu nähtavuse parandamine, väljapaistvate sündmuste korraldamine;

koostöö eri muusikažanrite silmapaistvate interpreetide ja kollektiividega

Liidu esinduskollektiivina tegutseb koorijuhtide  kammerkoor huviliste väljaselgitamine; rahastusvõimaluste ja väljundi leidmine
Liidu juhtkond ja liikmed on kursis liikmete tegevusega avatud proovide läbiviimine;

liikmeskooride proovide ja kontsertide külastamine EKKLi juhatuse liikmete poolt; kodulehe kaasajastamine; sotsiaalmeedia asjatundlikum kasutamine

Sündmuste korraldamise tulemusena tekib lisavahendeid liidu tegevuse arendamiseks atraktiivsete sündmuste korraldamine, mis toob publiku saali ja mida sponsorid tahaksid toetada
Kammerkooride dirigendid on haritud ja motiveeritud dirigentide teavitamine koolitusvõimalustest; koolituste korraldamine
Liit on rahvusvaheliselt nähtav Eesti muusika tutvustamine; rahvusvaheliste sündmuste korraldamine;

koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega

 

Liikmeskooridel on kõrge muusikaline tase ja dirigendid on professionaalsed koolitustest teavitamine ja koolitus- ning enesetäiendusvõimaluste loomine dirigentidele ja lauljatele; festivalil osalevad A- ja B-kategooria koorid; liikmeskoore motiveeritakse osalema laulupeol valikkooride koosseisus; dirigentide teavitamine koorijuhi kutsest.

Eesti Kammerkooride Liidu arengukava 2013_2020